download

Tạ Thị Cúc Phương

Hà Nội

Sau khi học xong khóa học thì mình đã mường tượng ra được rất nhiều thứ và cảm thấy có quyết tâm hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân. Cảm ơn VND đã tổ chức buổi học hôm nay.